SAP HANA管理服务器组件
26 十一月 2019

SAP HANA管理服务器组件

26 November 2019,
 离开

SAP HANA数据库由多个服务器,如名称服务器,索引服务器,预处理器等组成。SAP HANA系统中安装的数据库[…]